Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov - www.stenglprojekty.sk

Spoločnosť STENGL a.s. so sídlom na ulici Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (všetkých osôb, ktorých sa osobný údaj týka) výlučne v súlade a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba dobrovoľne súhlasím, so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom STENGL a.s. uvedených vo vyplnenom formulári (meno, priezvisko, e-mail) ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.stenglprojekty.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom vytvorenia a podania správy prostredníctvom kontaktného formulára.

Systém webového formulára nie je určený pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na hr@stengl.sk.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • v prípade chyby vo Vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu
  • požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať  obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte
  • podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu písomne na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo prostredníctvom emailu na adresu https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Webstránka www.stenglprojekty.sk je podporovaná externou spoločnosťou (Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava), pričom táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na informačnom systéme prístup k všetkým dátam spravovaných na webstránke. Pri vykonávaní takýchto aktivít spojených s danou udalosťou sú spoločnosti Lomtec.com uložené rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke www.stenglprojekty.sk.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre a služby webstránky www.stenglprojekty.sk

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky www.stenglprojekty.sk Túto možnosť máte zabezpečenú odoslaním požiadavky na adresu hr@stengl.sk . Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitia, kontaktujte nás na hr@stengl.sk.

Ďakujeme, že ste kontaktkovali našu spoločnosť, určite sa Vám ozveme v dohľadnej dobe späť. 

So srdečným pozdravom, Váš STENGL tím.