Novinky

26.09.2019
Rakúske veľvyslanectvo prebralo záštitu nad stengl IT Akademie 2019

Myšlienka projektu STENGL IT AKADEMIE – bezplatného kurzu nemeckého jazyka pre IT špecialistov sa stretla s úspechom. Spolu s Österreich Institut a Fakultou informatiky a informačných technológií STU sme sa pustili do spolupráce za účelom poukázať na nedostatok IT odborníkov hovoriacich po nemecky.

12.09.2019
Slovenská kanoistika sa modernizuje

Informačný systém Slovenskej Kanoistiky (IS CANOE) sme vytvorili na základe požiadaviek zákazníka, ktorým je Slovenská kanoistika, tak aby umožňoval povereným osobám z prostredia tohto športového zväzu a jemu príslušných klubov efektívne manažovať údaje o športovcoch, športových odborníkoch a kluboch. Medzi hlavné ciele nasadenia inovatívnej platformy patrí zníženie administratívnej záťaže jednotlivých pracovníkov zväzu s možnosťou automatickej synchronizácie údajov so štátnym Informačným systémom v športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

22.08.2019
Reportingová aplikácia naplnila smernicu Európskeho parlamentu

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) je strategický štátny podnik, ktorého hlavnými úlohami je zabezpečiť starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, zároveň dohliada na kvantitu a kvalitu povrchových aj podzemných vôd.