Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.stenglprojekty.sk

Spoločnosť STENGL a.s. so sídlom na ulici Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (všetkých osôb, ktorých sa osobný údaj týka) výlučne v súlade a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba dobrovoľne súhlasím, so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom STENGL a.s. uvedených vo vyplnenom formulári (meno, priezvisko, telefón, e-mail, skúsenosti a vzdelanie, kľúčové znalosti, jazykové znalosti, fotografia, heslo) ako aj v životopise, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.stenglprojekty.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do internej databázy uchádzačov o projekty a zamestnanie ako aj záujemcov o spoluprácu so spoločnosťou STENGL a.s.. Doba uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov je stanovená v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Súhlasím s tým, aby s uvedenými osobnými údajmi boli oboznámené osoby, ktoré rozhodujú o mojom prijatí do zamestnania, za účelom posúdenia vhodnosti možného uplatnenia a nasadenia na projekt spoločnosti STENGL a.s..

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ktorý Vám bude automaticky poskytnutý formou hesla k Vášmu osobnému profilu na stránke www.stenglprojekty.sk
  • v prípade chyby vo Vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu, ktorú máte možnosť realizovať priamo vo Vašom profile
  • požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať  obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte
  • podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu písomne na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo prostredníctvom emailu na adresu https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Webstránka www.stenglprojekty.sk je podporovaná externou spoločnosťou (Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava), pričom táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na informačnom systéme prístup k všetkým dátam spravovaných na webstránke. Pri vykonávaní takýchto aktivít spojených s danou udalosťou sú spoločnosti Lomtec.com uložené rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke www.stenglprojekty.sk.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre a služby webstránky www.stenglprojekty.sk

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky www.stenglprojekty.sk Túto možnosť máte zabezpečenú odoslaním požiadavky na adresu hr@stengl.sk . Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitia, kontaktujte nás na hr@stengl.sk.

So srdečným pozdravom a na vzájomnú spoluprácu sa teší,

Váš STENGL tím.