Top Others

Program Manager Senior

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 1.8.2024

Dĺžka projektu Do konca 2024 + opcia

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 320* - 360 EUR / MD

Požadovaná prax 5 rokov

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Pre nášho dlhodobého partnera hľadáme skúseného Program Manažéra v Agile prostredí pre digitálnu transformáciu.

Budeš zohrávať kľúčovú úlohu pri vedení organizácie v prechode na digitálne operácie pomocou Agile metodík. Táto úloha vyžaduje plynulé integrovanie digitálnych iniciatív s Agile praktikami, aby sa zabezpečila flexibilita, rýchle dodanie a neustále zlepšovanie. 

Ďalšie zodpovednosti:

      Strategické plánovanie a zosúladenie:

Vypracovať súdržné stratégie digitálnej transformácie zladenej s obchodnými cieľmi,

zabezpečiť začlenenia Agile praktík do plánu digitálnej transformácie.

Riadenie programu:

Dohliadať na viaceré Agile projekty, ktoré prispievajú k celkovej digitálnej transformácii,

koordinovať úsilie rôznych tímov, aby sa zabezpečilo zarovnanie a integrácia digitálnych iniciatív.

Zapojenie zainteresovaných strán:

Zapájať sa s vedúcimi pracovníkmi, obchodnými jednotkami a externými partnermi na zhromažďovanie požiadaviek a komunikovanie pokroku,

facilitovať pravidelné aktualizácie a spätnú väzbu, aby sa zabezpečila transparentnosť a zarovnanie.

Agilná facilitácia:

Facilitovať Agile ceremónie (napr. plánovanie sprintu, denný stand-up, recenzie sprintu a retrospektívy) naprieč tímami,

podporovať Agile princípy a praktiky, zabezpečovať efektívnu prácu tímov.

Riadenie zmien:

Vypracovať a realizovať stratégie riadenia zmien na podporu prijímania nových digitálnych nástrojov a procesov,

poskytovať školenie a podporu, aby sa zabezpečil hladký prechod a vysoká úroveň prijatia.

Riadenie rizík a závislostí:

Identifikovať a riadiť riziká a závislosti naprieč Agile tímami,

zabezpečiť, aby boli medzi závislosti dobre pochopené a riadené, aby sa predišlo úzkym miestam a konfliktom.

Neustále zlepšovanie:

Podporovať kultúru neustáleho zlepšovania, povzbudzovať tímy k inováciám a optimalizácii procesov,

používať metriky a spätnú väzbu na podporu zlepšovania Agile praktík a digitálnych iniciatív.

 

 

Poznámka

Seniorita: Senior

Rozsah trvania spolupráce: skúšobná doba 3 mesiace, pri vzájomnej spokojnosti možnosť pokračovať s predpokladom 2-3 roky

Spôsob spolupráce: onsite 80% / HO čiastočne po dohode

Termín nástupu: ASAP/1.8.2024

Technické požiadavky

Kľúčové požiadavky:

 • Hlboké pochopenie Agile princípov, metodík (Scrum, Kanban, SAFe) a najlepších postupov,
 • schopnosť koučovať a mentorovať tímy v Agile praktikách, silné pochopenie digitálnych technológií a ich dopadu na obchodné procesy a zákaznícke skúsenosti,
 • znalosť vznikajúcich digitálnych trendov a spôsobov ich využitia,
 • schopnosť viesť a inšpirovať tímy, podporovať kultúru spolupráce a vysokého výkonu, silné rozhodovacie schopnosti na vedenie tímov cez zložité a dynamické prostredia,
 • vynikajúce komunikačné a medziľudské zručnosti na efektívne zapojenie zainteresovaných strán na všetkých úrovniach,
 • schopnosť prekladať zložité technické koncepty do zrozumiteľných obchodných termínov,
 • plynulá znalosť slovenského a anglického jazyka,
 • schopnosť vidieť veľký obraz a zosúladiť Agile projekty so širšími strategickými cieľmi, proaktívny prístup k identifikácii príležitostí a predvídaniu výziev,
 • silné analytické schopnosti na identifikáciu problémov, analýzu riešení a implementáciu efektívnych zmien.

Bežne používané nástroje:

 • JIRA na riadenie backlogov, sprintov a Agile ceremónií,
 • Confluence, Microsoft Teams na tímovú spoluprácu a zdieľanie vedomostí,
 • Tableau alebo Power BI na sledovanie výkonnostných metrík a generovanie prehľadov.

Kľúčové aktivity:

 • Vedenie workshopov na zosúladenie tímov s cieľmi digitálnej transformácie a Agile praktikami,
 • facilita a poskytovanie podpory pre PI plánovacie stretnutia na koordináciu práce medzi viacerými Agile tímami,
 • vedenie recenzií na posúdenie pokroku a retrospektívy na identifikáciu oblastí na zlepšenie,
 • pravidelné stretnutia so zainteresovanými stranami na poskytovanie aktualizácií, zhromažďovanie spätnej väzby a zosúladenie priorít,
 • organizovanie školení na zlepšenie Agile zručností a digitálnej gramotnosti v rámci organizácie.