Ministerstvo hospodárstva má plne elektronizované sledovanie úloh z uznesení vlády

04.09.2020

Rok 2018 priniesol mnohé úspechy a jedným z nich bola aj implementácia nášho riešenia pre Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len MH SR), kde sa nám podarilo úspešne nasadiť informačný systém JASTRAB (ďalej len IS JASTRAB) z nášho produktového portfólia. Jeho základnou funkčnosťou je zabezpečiť elektronické riadenie (vkladanie, spracovanie, sledovanie, kontrolu) úloh z uznesení vlády SR, ktoré sú v tomto prípade určené pre MH SR. Súčasťou požiadaviek zákazníka bola aj kompletná migrácia historických dát a údajov. 

Rok 2020 priniesol obohatenie o nové funkčnosti v systéme

V súčasnej dobe poskytujeme používateľom riešenia systémovú a aplikačnú podporu, v rámci ktorej sme naše riešenie rozšírili o niekoľko užitočných funkcionalít. 

Medzi kľúčové vlastnosti prostredia platformy patrí evidencia uznesení a úloh. Túto vlastnosť sme rozvinuli o tzv. modul vyhodnotenia úloh, a to ako prehľadný zoznam úloh s informáciou o prijatých hláseniach a ich stave spracovania, ktorý umožňuje rýchly náhľad detailu úlohy, export zoznamu do tlačovej zostavy. Súčasťou vylepšení je dostupná štatistika úloh s možnosťou exportu a taktiež možnosť preradenia všetkých úloh organizačnej jednotky na inú jednotku. 

Systém ponúka aj funkciu export informácií o úlohe a hlásení do tlačovej zostavy, zobrazenia úloh a hlásení rezortu všetkým používateľom v režime na čítanie, aktualizácie kvartálneho reportu Hlásenie o plnení úloh podľa zmeny v metodickom pokyne ÚV SR, generovanie zoznamu hlásení do formátu PDF, prispôsobenie tlačových výstupov a úpravu schvaľovacieho procesu hlásení.

Tieto a mnohé ďalšie vylepšenia sme aplikovali na základe požiadaviek klienta s cieľom zefektívnenia práce zamestnancov inštitúcie. Jednotlivé úlohy je možné plniť v čo najkratšom čase vďaka prehľadnosti systému.

„Priebežným používaním systému JASTRAB sa ukázalo, že systém si vyžadoval určité úpravy tak, aby ním ponúkané možnosti boli plne v súlade s požiadavkami stanovenými Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a taktiež v zmysle pripomienok vznesených zo strany MH SR. Akceptáciou pripomienok a ich následným zapracovaním do systému JASTRAB, sa práca v ňom stala operatívnejšia, prehľadnejšia, systém umožňuje užívateľovi rýchlejšie a jednoduchšie získať informácie o úlohách na základe rôznych výberových kritérií.”

Ing. Tatiana Slavkovská, Iveta Rechtoríková, MH SR 

Riešenie plné výhod

Implementácia priniesla zefektívnenie procesov v rámci organizácie vďaka automatickým aktualizáciám. Platforma poskytuje prehľad a štatistické výstupy, umožňuje generovať dokumenty. Výhodou je aj notifikačný systém, ktorý dáva možnosť nastavenia úrovní pre jednotlivých používateľov. Neoceniteľným benefitom softvéru je aj prístupnosť, ktorá je možná z akéhokoľvek zariadenia. Prvoradá je však bezpečnosť, preto do systému používatelia pristupujú na základe pridelených práv a privilégií. 

Súčasťou nasadenia a podpory našej platformy bola aj migrácia starších dát, samozrejmosťou boli školenia a podpora používateľov. Zmeny a úpravy v aplikácii si vyžiadali aj zmeny príslušnej metodiky. V súčasnosti máme v systéme aktívnych 420 používateľov a počet evidovaných úloh predstavuje počet 7 032. 

V našej spoločnosti si uvedomujeme, že funkčnosť a prehľadnosť z hľadiska informačného systému zohráva veľkú rolu, a to aj pri plnení nariadení vlády SR. Snažíme sa rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a implementovať zmeny tak, aby používanie našich produktov bolo maximálne efektívne. 

Viac o benefitoch, využití a možnostiach, ktoré náš produkt ponúka, nájdete na webe: https://www.stengl.sk/stranka/is-Jastrab alebo v článku o implementácii nášho riešenia pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.stengl.sk/sk/referencia/90/is-jastrab-na-ministerstve-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr