e-Learning sa teší vzrastajúcej obľube

10.09.2020

V rámci spúšťania 5. ročníka projektu STENGL IT AKADEMIE, bezplatného kurzu nemčiny zameraného na IT, sme v našej IT komunite vytvorili drobný prieskum ohľadne preferencií v rámci formy výučby cudzieho jazyka. Z prieskumu vyplýva, že okrem face-to-face výuky a webinára sa obľúbenou formou vzdelávania stáva práve e-Learning. 

Pri elektronickom vzdelávaní využívame naše produkty

Digitálne vzdelávacie platformy ponúkajú široké možnosti vzdelávania, sú pohodlné a prinášajú mnohé výhody, ktoré sme sa snažili zohľadniť aj v riešeniach pre našich klientov prostredníctvom našej platformy.

educate2me je veľmi flexibilný, komplexný a intuitívny systém vytvorený pre vzdelávanie vhodný pre rôzne cieľové skupiny používateľov. Dôkazom možností jeho širokej parametrizácie a prispôsobenia sa potrebám a prioritám zákazníkov, sú úspešné implementácie u rôznych typov zákazníkov od štátnych organizácií cez samosprávy, rôzne utilitné korporácie až po malé súkromné spoločnosti. 

Všetkým týmto zákazníkom šetrí náš softvér čas a peniaze v oblasti vzdelávania a používateľom poskytuje možnosť výučby kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné. Systém ich sám upozorní, ktoré kurzy a kedy majú absolvovať a všetky školiace materiály majú ihneď k dispozícii. 

Ako najväčšie výhody používania platformy uvádzajú naši zákazníci užívateľsky prívetivé a zrozumiteľné rozhranie. Lektorom dáva možnosť vytvárať kurzy, nastavovať záverečné testy a podmienky ich splnenia. Po ich úspešnom ukončení umožňuje vygenerovať certifikát, ak to je potrebné. Priraďovanie účastníkov ku jednotlivým kurzom a ich obsahový a časový manažment je plne v kompetencii gestora vzdelávania alebo admina. Systém poskytuje vedeniu okamžité informácie o aktuálnom stave vzdelávania zamestnancov formou rôznych notifikácií a reportov.

Ako to celé funguje? 

Nedávno sme riešili so zákazníkom zo štátnej sféry aktualizáciu a update už nasadeného systému. Okrem nastavenia vylepšeného manažmentu vzdelávania, migrácie a updatu starších kurzov (napr. zapracovanie legislatívnych zmien do starších kurzov), nastavenia oprávnení podľa aktuálnej organizačnej štruktúry organizácie a jej podriadených zložiek, sme riešili aj dodatočné vytvorenie a sprístupnenie záverečných testov ku kurzom, ktoré neboli súčasťou staršej verzie.

Naša digitálna platforma má rôzne možnosti modelovania otázok a odpovedí, pričom po ich vytvorení poskytuje možnosť parametrizácie správnych odpovedí a spôsobov absolvovania týchto kurzov (absolvovať test len raz, alebo opakovane, po ukončení testu ukázať správne odpovede, opakované testovanie, zapisovanie úspešnosti, nastavenie väčšej váhy pri dôležitých otázkach a jej zohľadnenie pri vyhodnotení odpovedí, ...). Testy je možné vložiť priamo do kurzu po absolvovaní každej kapitoly a nepustiť užívateľa na ďalšiu kapitolu, ak test absolvoval neúspešne.  

Nastavenie úrovne pre úspešné ukončenie testu (v % alebo bodoch) a vystavenie certifikátu vo firemných farbách a dizajne je samozrejmosťou. Výsledky o absolvovaní sú zapísané do systému a môžu byť notifikované nadriadenému, oddeleniu HR alebo podľa potreby. Prostredie zároveň poskytuje podrobné informácie o každom účastníkovi kurzu a jeho aktivitách.     

Ďalšou zaujímavou možnosťou nášho inovatívneho produktu je jeho využitie v oblasti, ktorá nie je až tak typická. Veľa spoločností a ministerstiev vydáva riadiace akty, príkazy generálneho riaditeľa alebo potrebuje zamestnancov urýchlene informovať o legislatívnej zmene v zákone a potrebuje, aby sa s ňou oboznámili do určitého času (napr. do mesiaca). Väčšinou je to riešené formou zaslania hromadného  mailu zamestnancom s prílohou tohto dokumentu. V educate2me je možnosť urobiť to formou vytvorenia kurzu (obsahom bude tento riadiaci akt, príkaz GR, legislatívna zmena v zákone, ...), nastaviť mu časovú platnosť (napr. 30 dní) a nastaviť kurz ako povinný pre všetkých (alebo určitú skupinu) zamestnancov. 

Pridaná hodnota je v tom, že náš vzdelávací softvér ponúka možnosť „prinútiť“ používateľa otvoriť si dokument, zároveň ho musí aj prelistovať (napr. formou e-booku), inak systém nebude považovať kurz z jeho strany za absolvovaný. Zamestnanec je informovaný a nadriadený má istotu, že si ho podriadený pozrel a má o tom v systéme záznam. V prípade potreby je možné pridať do kurzu aj krátky test k obsahu. Výsledkom je, že zamestnanci dostanú okamžite informáciu, že sa treba do 30 dní oboznámiť s týmto riadiacim aktom. 

V tomto online prostredí je taktiež možné okamžite vidieť, kto a kedy kurz absolvoval a kto nie. Reportom smerom na gestora alebo vedenie spoločnosti sa dá zabezpečiť, že má okamžitý prehľad o tomto priebehu. Na konci termínu príde ešte upozornenie zamestnancom, ktorí si to odkladali na poslednú chvíľu, že kurz bude dostupný napr. ešte 2 dni, po tomto termíne sa kurz zneprístupní a uzavrie. 

Toto je len malý príklad využitia nášho produktu. Viac o educate2me sa dozviete na našom webe https://www.stengl.sk/cz/stranka/educate2me